BP22403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN I

No.

Title

Item Location

Call Number

1.

Lazar, J. (2006). Company and Group Accounts & Reporting, Edisi ke-6. Prentice Hall.

   

2.

Lazar, J., Huang Ching Choo. (2008). Financial Reportin g Standards for Malaysia, Edisi ke-2. McGraw Hill    

3.

 Standad Perakaun an Antar abangsa (IAS)

 

 

4.

 Standa d Pelaporan Kewangan (FRS).

 

 

5.

 Akta Syarikat 1965.