Dokumen Pengurusan Rekod UMS

DOKUMEN RUJUKAN PENGURUSAN REKOD UMS:

 1. Akta Arkib negara 2003
 2. MS 2223-1 2009
 3. MS_2223_2_2009
 4. Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)
 5. Arahan Keselamatan
 6. Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan 2010
 7. Arahan Keselamatan Pekeliling Am Bil 1 2007 (part1)
 8. Arahan Keselamatan Pekeliling Am Bil 1 2007 (part2)
 9. Arahan Keselamatan Pekeliling Am Bil 1 2007 (part3)
 10. Arahan Keselamatan Pekeliling Am Bil 1 2007 (part4)
 11. Dasar Perolehan dan Penilaian Rekod Awam
 12. Surat Pekeliling Am Bil_012013
 13. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2003- Garis Panduan Mengenai tatacara penggunaan internet dan mel Elektronik
 14. Surat Pekeliling Am 1970
 15. Garis panduan pengelasan dan pengelasan semula mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 dan surat Pekeliling Am Bil.2 Tahun 1987
 16. Kawalan_Keselamatan_Rahsia_Rasmi_dan_Dokumen_Rasmi_Kerajaan
 17. Arahan teknologi maklumat 2007
 18. Garis Panduan Kawalan dan Peraturan Keselamatan Pemindahan Fail,Dokumen,Maklumat dan Bahan Terperingkat
 19. Pekeliling_Pendaftar_Bil_6_Tahun_2013
 20. Pekeliling_Pendaftar_Bil_11_Tahun_2012
 21. JPR 5 Urusan Am 5
 22. Jadual Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan
 23. Borang-borang Arkib
 24. Panduan Pengendalian Fail Rasmi UMS Bil.11 Tahun 2012
 25. Garis Panduan Pengurusan Rahsia Rasmi UMS Bil. 6 Tahun 2013
 26. Jadual Pelupusan Rekod Fungsian _Part 1
 27. Jadual Pelupusan Rekod Fungsian_Part 2
 28. Jadual Pelupusan Rekod Fungsian_Part 3