BP32603 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM

No.

Title

Item Location

Call Number

1.

Rauf, F.A, et. al. (2008). Public Sector Accounting: Malaysian Context, Edisi ke-3. Prentice Hall, Pearson.

   
2. Jones, R & Pandlebury, M (2007). Public Sector Accounting, Edisi ke-6. Prentice Hall.

 

 

3. Omar Othman (200 1). Perakaunan Sektor Awam. McGraw Hill.    
4. Perlembagaan Persekutuan.    
5. Akta Prosedur Kewangan 1957.    
6. Arahan Perbendaharaan.    
7. Akta Koperasi 1993.    
8. Akta Syarikat 1965.    
9. Akta Insurans 1983.    
10. Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993.    
11. Akta Industri Sekuriti Act 1991.    
12. Akta Badan Berkanun 2000    
13. Akta Kerajaan Tempatan 1976    
14. Akta Audit 1957.    
15. Pekeliling Perbendaharaan.    
16. Piawaian Perakaunan Kerajaan.    
17. Standad Pelaporan Kewangan (FRS).