BP42103 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS

No.

Title

Item Location

Call Number

1.

Lazar J, Choo H.C, Roshayani A. (2006). Financial Reporting Standards

 

 

2.

Engku Ismail Engku Ali et al., (2003), Specialised Financial Accounting, Volume 1 and 2, Prentice Hall.

 

 

3.

Tan L. T.(2000), Financial Accounting and Reporting in Malaysia, Volume 1 and 2, Professional Advancement Achievement Centre, Kuala Lumpur.

 

 

4.

Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989.

 

 

5.

Akta Koperasi 1993.

 

 

6.

Akta Syarikat 1965.    
7. Akta Insurans 1983.    
8. Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993.    
9. Akta Industri Sekuriti Act 1991.    
10. Akta Profesion Undang-Undang 1990.    
11. Peraturan Akaun Peguam 1990.    
12. Peraturan Laporan Akauntan 1990.    
13. Standad Perakaun an Antar abangsa (IAS).    
14. Standad Pelaporan Kewangan (FRS).