Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

 

 

 

 1. Pejabat Pendaftar
 2. Bahagian Pentadbiran & Governan
 3. Bahagian Sumber Manusia
 4. Bahagian Perkhidmatan Akademik
 5. Bahagian Pengurusan Kualiti
 6. Bahagian Keselamatan
NAMA / E-CARDS FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

 • Setiausaha Pihak Berkuasa Universiti
 • Ahli ex-officio LPU dan Senat
 • Ahli PBPU dan mana-mana JK yang ditetapkan Perlembagaan, Statut, Kaedah atau Peraturan
 • Pengurusan Sumber Manusia, Keselamatan dan Pentadbiran Universiti
 • Pengurusan hal-ehwal Akademik
 • Pengurusan hal-ehwal skim perkhidmatan pekerja Universiti
 • Custodian rekod dan dokumen Universiti
 • Membantu Naib Canselor dalam pelaksanaan pelan strategik Universiti
 • Melaksanakan tanggungjawab lain yang ditetapkan Perlembagaan, Statut, Kaedah atau Peraturan
 • Menjalankan tugas dan gunsi lain yang diarahkan oleh Naib Canselor
NAMA / ECARDS FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

UNIT GOVERNAN & DASAR

Peringkat Universiti

 • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti
 • Lain-lain mesyuarat melibatkan LPI
 • Mengurus pelantikan LPU, Canselor, dan Pro-Canselor
 • Mengurus elaun dan tuntutan LPU, Canselor dan Pro-Canselor
 • Mengurus kemudahan/ keperluan rasmi LPU
 • Mengurus aktiviti/ program rasmi lain yang melibatkan LPU
 • Mengurus Sistem MyBOD
 • Unit penasihat / sumber rujukan berkaitan governan Universiti
 • Mengurus hal ehwal berkaitan peraturan pentadbiran Universiti
 • Mengurus Pekeliling Pendaftar
 • Mengurus Pencalonan Darjah Kebesaran Bintang, Pingat Persekutuan dan Negeri
 • Mengurus struktur organisasi Universiti
 • Mengurus aktiviti / program berkaitan governan Universiti
 • Urus Setia Pengukuhan Peraturan Pentadbiran Universiti

Peringkat Jabatan

 • Mengurus struktur organisasi Jabatan Pendaftar dan Universiti
 • MS ISO Peringkat Jabatan
 • Mesyuarat Pentadbiran Jabatan

UNIT PENTADBIRAN & MEL

Peringkat Universiti

 • Pengurusan Operator Telefon Universiti.
 • Pengurusan Majlis Konvokesyen Universiti
 • Pengurusan Majlis Aspirasi Pendaftar Universiti.
 • Pengurusan Pakaian Seragam kakitangan Universiti.
 • Pengurusan Perkhidmatan Mel Universiti.

Peringkat Jabatan

 • Pengurusan Piagam Pelanggan Jabatan Penadaftar.
 • Pengurusan Majlis Perhimpunan Jabatan Pendaftar.
 • Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Jabatan Pendaftar
 • Pengurusan Buletin Jabatan Pendaftar
 • Mengemaskini Laman web/ FB/ newsfeed UMS/ IG Jabatan Pendaftar

Peringkat BPG

 • Menyelaras dan memantau aduan pelanggan BPG (eRespon)
 • Urus Setia Retreat Bahagian Pentadbiran dan Governan.
 • Penyelarasan dan Pengemaskinian MyPortfolio peringkat BPG.
 • Menyelaras, mengemaskini, merekod dan memantau berkaitan perkhidmatan staf BPG (Cuti/ Mata IDP)

UNIT KEWANGAN

Peringkat Universiti

 • Pengurusan Mesin Fotokopi Universiti.
 • Pengurusan Kad dan Tanda nama pekerja Universiti.

Peringkat Jabatan

 • Perancangan Belanjawan
 • Pengurusan Kewangan
 • Pengurusan Stor.
 • Pengurusan Aset.
 • Pengurusan Rumah Tamu.
 • Laporan penjanaan.
 • Pelaporan prestasi spesifikasi output (secara sukuan)
 • Pengurusan Panjar Wang Runcit
 • Pengurusan Tempahan Tiket Penerbangan
 • Pengurusan Tempahan Penginapan/ Hotel
 • Daftar Tuntutan Pembekal
 • Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan secara sebutharga

UNIT REKOD

Peringkat Universiti

 • Pemantauan Pengurusan Rekod dan Fail Universiti
 • Pengurusan Pelantikan Pegawai Pengelas, Pegawai Rekod dan Pelantikan Pendaftar Rahsia Universiti.
 • Pengurusan Jadual Pelupusan Rekod Universiti.
 • Pengurusan Sistem Elektronik Fail (SEF) Universiti.
 • Pemantauan Matriks, inspektorat SEF, MyPortfolio dan Carta Organisasi

Peringkat BPG

 • Pengurusan Rekod dan Fail BPG
 • Pengurusan Jadual Pelupusan Rekod BPG
 • Pengurusan Sistem Elektronik Fail (SEF) BPG.

UNIT KUALITI & STRATEGIK

Peringkat Universiti

 • Jawatankuasa Anugerah Pengurusan Organisasi (APO)
 • Pemantauan Pelaksanaan MyPortfolio Peringkat Universiti
 • Pengurusan Jubah Akademik Universiti

Peringkat Jabatan

 • Urus Setia Mesyuarat Eksekutif Pentadbiran
 • Laporan ke mesyuarat PBPU/ Mesyuarat Pengurusan Universiti
 • Pelaksanaan Amalan EKSA Jabatan
 • Urus Setia Mesyuarat Eksekutif Jabatan
 • Urus Setia Retreat Jabatan Pendaftar
 • Penyelaras Pelan Pengurusan Risiko Jabatan Pendaftar
 • Program Gerak Kerja
 • Laporan KPI/ Lonjakan/ PEND-KRA Jabatan
 • Laporan Penyataan & Strategik Jabatan.
 • Program SENS

Peringkat BPG

 • Urus Setia Mesyuarat Bahagian Pentadbiran & Governan
NAMA / E-CARDS FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

UNIT PENTADBIRAN

 • Menyelaras Polisi, Peraturan dan Dasar di BSM.
 • Menguruskan hal ehwal pentadbiran BSM.
 • Menguruskan hal ehwal kewangan BSM.
 • Menyelaras Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja BSM.
 • Menguruskan rekod cuti dan kebajikan staf BSM.
 • Menyelaras urusan surat-menyurat BSM
 • Memantau keperluan dan penyelengaraan pengautomasian proses di bawah Seksyen/Unit.
 • Menyelaras pelaksanaan aktiviti-aktiviti am BSM.
 • Pengurusan Aset dan Inventori BSM
 • Mengendalikan sistem pengurusan fail dan rekod BSM.
 • Menguruskan penjanaan pendapatan BSM.

UNIT PENGURUSAN BAKAT

 • Melaksanakan perancangan, pengurusan dan pelaksanaan tadbir urus pengurusan bakat.
 • Mengenalpasti dan mengurus kelompok bakat yang sesuai untuk kecemerlanganuniversiti.
 • Merancang dan melaksanakan program-program latihan yang dapat
 • menyumbang/meningkatkan kualiti kebolehan kepimpinan.
 • Membangunkan kelompok bakat kepimpinan yang jelas dengan matlamat pelan strategik universiti bagi pelan penggantian universiti.
 • Menjadi sumber rujukan dan rekod kompetensi kakitangan bagi pengisian jawatan kumpulan pengurusan universiti.
 • Bertanggungjawab melaksanakan mentor mentee bagi meningkatkan prestasi professional.
 • Merancang, melaksanakan dan memantau pelaksanaan kursus ‘bridging programme’ bagi skim C pembantu makmal.
 • Urusetia Jawatankuasa Pelan Penggantian Universiti.kakitangan akademik dan pentadbiran.BITK,Metodologi Penyelidikan)

UNIT PENGESAHAN JAWATAN

 • Menguruskan hal ehwal pengesahan jawatan kakitangan akademik dan pentadbiran.
 • Menguruskan proses Pemberian Tahap Berpencen (PTB) bagi kakitangan yang genap 3 tahun.

UNIT CUTI

 • Menguruskan semua jenis permohonan kemudahan cuti bagi kakitangan.
 • Menguruskan sistem cuti universiti.
 • Menguruskan HRMIS (Cuti).
 • Pemberian dan pemberhentian gaji bagi kemudahan cuti tanpa gaji dan separuh gaji.
 • Mengemaskini fail cuti universiti.
 • Memproses pemotongan emolumen dan pemberhentian gaji atas sebab masalah kehadiran.
 • Menguruskan sistem dan rekod kehadiran kakitangan universiti.

UNIT SARAAN

 • Menguruskan penetapan, perubahan dan pemberhentian gaji dan elaun kakitangan.
 • Menguruskan kenaikan gaji tahunan yang layak mengikut bulan pergerakan gaji.
 • Menguruskan permohonan tuntutan kakitangan berkaitan seperti bayaran ganjaran kontrak, elaun gangguan bertukar tempat bertugas, elaun berpindah rumah dan elaun tanggung kerja.
 • Menyemak dan memproses pembayaran bonus, bantuan kewangan dan berkaitan selaras dengan pengumuman Jabatan Perkhidmatan Awam.
 • Menguruskan HRMIS (Saraan)

UNIT PERHUBUNGAN PEKERJA & PRESTASI

 • Menguruskan Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
 • Menguruskan kilanan kakitangan.
 • Menjalankan sesi kaunseling kakitangan, pelajar dan orang luar.
 • Menguruskan Dasar Pemisah (Exit Policy)
 • Menguruskan Rakan Pembimbing Penjawat Awam (AKRAB) peringkat universiti.
 • Menguruskan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) - proses penilaian dan pengukuran (Performance Appraisal & Measurement).
 • Mengurskan pelaksanaan pengukuran Darjah Kegembiraan.
 • Menguruskan hal ehwal aktiviti dan kewangan Persatuan (PPUMS, KEKAUMAS, PSAUMS, KESUMBA).

UNIT LATIHAN (AKADEMIK)

 • Merancang, melaksanakan dan memantau program pembangunan profesional kakitangan akademik.
 • Menguruskan permohonan kursus anjuran agensi luar.
 • Menganalisis keberkesanan pelaksanaan dan menyediakan laporan program pembangunan profesional kakitangan akademik.
 • Menguruskan permohonan mata IDP dan pngemaskinian sistem IDP.
 • Pemegang rekod program pembangunan profesional kakitangan akademik.
 • Menguruskan Majlis Perkongsian Ilmu kakitangan akademik.
 • Menguruskan kursus wajib universiti (PTM, P&P, BITK,Metodologi Penyelidikan).

UNIT ICT

 • Menyelaras dan mengawal data HRMIS.
 • Menyedia dan menyelaras pengurusan data Sumber Manusia(MyMohes, MyRA, SETARA).
 • Menyediakan kandungan kreatif Bahagian Sumber Manusia yang interaktif dan berinformasi.
 • Mentadbir dan menyelenggara Sistem Maklumat Sumber Manusia yang memenuhi keperluan pelanggan.
 • Menjalankan aktiviti backup pangkalan data HRONLINE.
 • Memastikan keperluan ICT di BSM dalam keadaan yang baik.
 • Menjana data daripada sistem HRONLINE mengikut keperluan semasa.
 • Menyelaras Laman Web BSM.

UNIT PENGURUSAN PERJAWATAN

 • Menguruskan naziran, permohonan, pengisian dan pelaporan Waran Perjawatan.
 • Menguruskan Pelantikan Jawatan Khas Akademik.
 • Menguruskan pelantikan dan kenaikan pangkat Pengurusan Utama Universiti.
 • Menguruskan Pertukaran Tempat Bekerja (PTB) kakitangan Akademik dan Pentadbiran.
 • Menguruskan HRMIS (Perjawatan).
 • Menguruskan pentadbiran Seksyen Perjawatan.

UNIT PENGAMBILAN DAN KENAIKAN PANGKAT (PENTADBIRAN)

 • Menguruskan proses pengambilan kakitangan pentadbiran (Tetap/Kontrak/Sementara).
 • Menguruskan permohonan pelarasan gaji permulaan kakitangan pentadbiran.
 • Menguruskan proses kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran.
 • Menguruskan permohonan kenaikan gred/tukar lantik/opsyen kakitangan pentadbiran.
 • Menguruskan proses pelantikan semula kakitangan kontrak pentadbiran.
 • Menyediakan laporan dan unjuran keperluan kakitangan pentadbiran

UNIT PENGAMBILAN DAN KENAIKAN PANGKAT (AKADEMIK)

 • Menguruskan proses pengambilan kakitangan akademik (Tetap/Kontrak/Sementara).
 • Menguruskan permohonan pelarasan gaji permulaan kakitangan akademik.
 • Menguruskan proses kenaikan pangkat kakitangan akademik.
 • Menguruskan permohonan kenaikan gred/tukar lantik/opsyen kakitangan akademik.
 • Menguruskan proses pelantikan semula kakitangan kontrak akademik.
 • Menyediakan laporan dan unjuran keperluan kakitangan akademik

UNIT KEMUDAHAN DAN PERSARAAN

 • Menguruskan rawatan perubatan kakitangan.
 • Menguruskan permohonan kakitangan seperti berikut.
 • Pengangkutan barang-barang kakitangan bersara wajib/bersara pilihan/tamat kontrak/diarah berpindah/tuntutan perjalanan.
 • Tambang mengunjungi wilayah asal.
 • Elaun pakaian panas.
 • Melakukan pekerjaan luar.
 • Pinjaman perumahan/pembiayaan peribadi.
 • Kemudahan tambang percuma ke luar negeri bagi pegawai gred utama A dan ke atas.
 • Ex-Gratia bagi kakitangan.
 • Taraf Penduduk Tetap / Permanent Residence bagi kakitangan warga asing.
 • Mengeluarkan surat pengesahan kakitangan (GL, pengesahan , Embassy dan lain-lain).
 • Menguruskan permohonan secara tuntutan kakitangan:
 • Klinik Panel.
 • Klinik Pergigian.
 • Tambang Belas Ehsan.
 • Yuran BadanProfesional/Ikhtisas/Keahlian kelab rekreasi kakitangan.
 • Pakaian Istiadat/Black Tie/Pakaian menghadiri upacara rasmi.
 • Paspot/Visa
 • Menguruskan penamatan kakitangan(Peletakan/Pelepasan Jawatan/Tamat Kontrak/Bersara Wajib/Pilihan/Ditamatkan Perkhidmatan/Pencen Terbitan).
 • Menguruskan peminjaman kakitangan dari dalam dan luar agensi.
 • Menguruskan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP).
 • Menguruskan HRMIS (Persaraan).

UNIT LATIHAN (PENTADBIRAN)

 • Merancang, melaksanakan dan memantau program pembangunan profesional kakitangan pentadbiran.
 • Menguruskan permohonan kursus anjuran agensi luar.
 • Menganalisis keberkesanan pelaksanaan dan menyediakan laporan program pembangunan profesional kakitangan pentadbiran.
 • Menguruskan permohonan mata IDP dan pngemaskinian sistem IDP.
 • Pemegang rekod program pembangunan profesional kakitangan pentadbiran

UNIT PENGAJIAN LANJUTAN

 • Mengurus dan menyediakan unjuran dan keperluan bajet cuti belajar kakitangan akademik dan pentadbiran.
 • Mengurus permohonan baharu, pelanjutan dan penangguhan bagi Cuti Belajar/Sabatikal/Pascadoktoral/SubKepakaran/Program Sangkutan/Latihan Industri/Pos Basik.
 • Mengurus permohonan baharu dan pelanjutan tajaan Hadiah Latihan (SLAB/SLAI) KPT dan Biasiswa UMS bagi Cuti Belajar/Sabatikal/Pascadoktoral/Sub-Kepakaran.
 • Pemantauan dan penyediaan Laporan Kemajuan Kursus (LKK).
 • Menguruskan hal ehwal kewangan berkaitan cuti belajar.
 • Menguruskan hal ehwal berkaitan tindakan perundangan cuti belajar.
 • Menguruskan bayaran insentif Graduate On Time (GOT) kakitangan akademik dan pentadbiran.BITK,Metodologi Penyelidikan)
NAMA / E-CARDS FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

SEKSYEN PENTADBIRAN & KEWANGAN

Fungsi:

Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan BPA.

Skop:

Latihan kakitangan, penilaian prestasi, Penilaian prestasi KPI Jabatan, Penilaian pencapaian Piagam Pelanggan, Aset, Inventori dan stok, Pengurusan Kewangan.

Aktiviti:

 • Memantau keperluan latihan kakitangan.
 • Mengurus Sistem Pengurusan Fail BPA.
 • Mengurus rekod cuti dan kehadiran kakitangan.
 • Menyelaras penilaian prestasi BPA.
 • Menyelaras prestasi BPA melalui pencapaian KPI dan Piagam Pelanggan.
 • Memantau pengurusan aset, inventori dan stok.
 • Memantau hal berkaitan bangunan BPA dan bangunan dibawah seliaan BPA.
 • Menguruskan tempahan dewan kuliah pusat.
 • Mengurusan hal ehwal kewangan BPA seperti belanjawan, perolehan, bayaran, tuntutan perjalanan, panjar wang runcit.
 • Memantau hal ehwal berkaitan perkhidmatan seperti berikut:
 • -perkhidmatan kaunter
 • -aduan pelanggan
 • -pelaksanaan EKSA
 • -pelaksanaan shared value, 6S
 • Urusetia kepada mesyuarat;
 • Eksekutif BPA
 • Kewangan BPA

SEKSYEN PENGURUSAN DASAR & SENAT

Fungsi:

Pengurusan keurusetiaan Prasiswazah dan Senat.

Skop:

Senat, Jawatankuasa Prasiswazah.

Aktiviti:

 • Merancang takwim tahunan Mesyuarat prasiswazah dan senat.
 • Mengendalikan persediaan sebelum mesyuarat seperti:
 • -tempahan tarikh Pengerusi
 • -tempahan tempat, jamuan
 • -penyediaan surat jemputan
 • Menyediakan dokumen mesyuarat seperti minit mesyuarat, agenda mesyuarat, memorandum pelaksanaan dan kertas dasar untuk dimuatnaik dalam e-meeting.
 • Menyelaras pelaksanaan Mesyuarat. Mengagihkan petikan minit berdasarkan keperluan.
 • Mengedarkan Minit Mesyuarat, Memorandum Pelaksanaan dan membuat tindakan susulan ke atas keputusan mesyuarat.
 • Menyediakan dokumen ke mesyuarat LPU dan mengedarkan keputusan mesyuarat LPU berkaitan Senat berdasarkan keperluan.
 • Mengemaskini Kaedah Pengajian Prasiswazah berdasarkan ketetapan Senat dari masa kesemasa dan memaklumkan kepada pihak Fakulti mengenai perubahan tersebut.
 • Menyelaras Pelantikan Ahli-Ahli Senat Tetap, Diko-opt, Profesor dan Ex-Officio selaras dengan Seksyen 22 (1), Perlembagaan Universiti Malaysia Sabah.
 • Menyelaras Proses Pemilihan Profesor Sebagai Ahli Senat
 • Menyediakan laporan dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa ke semasa.

SEKSYEN PENGURUSAN KONVOKESYEN & REKOD PELAJAR

Fungsi:

 • Pengurusan data pengijazahan bagi tujuan pengesahan senarai pelajar yang layak bergraduat.
 • Urus Setia Jawatankuasa Induk Konvokesyen
 • Pengurusan perjalanan konvokesyen melibatkan pelajar

Skop:

 • Data pengijazahan pelajar, pengesahan graduan, menyelaras senarai penerima anugeraH.
 • Keurusetiaan Jawatankuasa Induk Konvokesyen.
 • perjalanan konvokesyen melibatkan pelajar, pengurusan jubah, buku konvokesyen. Hadiah universiti kepada pelajar sempena konvokesyen.

Aktiviti:

 • Menyelaras data pelajar yang layak bergraduat bersama dengan pihak fakulti.
 • Mengendalikan bengkel bersama fakulti bagi mengeluarkan senarai akhir pelajar layak bergraduat.
 • Menyelaras senarai penerima anugerah semasa majlis konvokesyen.
 • Membuat pengesahan graduan Universiti Malaysia Sabah.
 • Menguruskan cetakan skrol dan transkrip graduan.
 • Menguruskan permohonan pelajar berkaitan Kaedah Prasiswazah.
 • Menyediakan laporan lengkap pencapaian pelajar bergraduat setiap kohort bagi tujuan laporan penuh pencapaian Objektif Kualiti Universiti.
 • Merancang pelaksanaan konvokesyen melibatkan pelajar.
 • Menyelaras persediaan melibatkan Jabatan lain seperti JTMK, JPP dan keurusetiaan konvokesyen peringkat universiti.
 • Menyelaras pelantikan petugas semasa konvokesyen melibatkan pelajar dan perarakan akademik.
 • Menyelaras penyediaan buku konvokesyen universiti.
 • Menyelaras hadiah-hadiah universiti kepada pelajar sempena konvokesyen.
 • Mengurus Pelajar OKU untuk tujuan konvokesyen.
 • Penyediaan maklumat konvokesyen untuk warta universiti.
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Induk Konvokesyen
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Graduan
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Persiapan Konvokesyen
 • Menyediakan laporan dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa kesemasa.

SEKSYEN PENGAMBILAN DAN KEMASUKAN PELAJAR

Fungsi:

Pengurusan Pengambilan Pelajar Baharu Ke UMS

Pengurusan pelajar baharu mengikut kategori yang ditetapkan oleh UMS.

Pengurusan Kemasukan dan tawaran.

Skop:

Pengambilan, Promosi program akademik, permohonan, penawaran, pemilihan dan rayuan.

Aktiviti

 • Menyelaras mesyuarat berkaitanpemilihan pelajar baharu iaitu mesyuarat pemilihan bersama IPTA dengan KPM, Mesyuarat Rayuan (dalaman) dan peringkat IPTA dengan KPM
 • Menyelaras persediaan kemasukan pelajar baharu melibatkan Jabatan/Unit berkaitan
 • Mengendalikan isu-isu berkaitan permohonan pelajar berkaitan pertukaran program dan pertukaran universiti
 • Mengeluarkan surat tawaran
 • Menyediakan laporan lengkap berhubung pengambilan dan kemasukan pelajar bagi mengenalpasti penambahbaikan berterusan
 • Merancang pelaksanaan pengambilan dan kemasukan pelajar baharu
 • Menyelarasurusan pra pemilihan pelajar melalui temuduga/ujian khas berdasarkan keperluan
 • Menyelaras penetapan unjuran pengambilan pelajar baharu mengikut fakulti berdasarkan kategori yang ditetapkan
 • Merancang aktiviti Promosi tahunan bersama-sama dengan KPM
 • Menyediakan bahan-bahan pameran termasuk pakej promosi
 • Membuat kajian keberkesanan aktiviti Promosi dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa ke semasa.

SEKSYEN PENDAFTARAN & PENJADUALAN

Fungsi:

 • Pengurusan Penawaran dan Pendaftaran Kursus Prasiswazah Universiti dan penjadualan Kuliah
 • Menerima dan memproses permohonan Fakulti dan Pelajar berkaitan pengajian Prasiswazah.

Skop:

Penawaran dan pendaftaran Kursus, pendaftaran pelajar baharu, penjadualan kuliah. Penyediaan buku prospektus.

Aktiviti:

 • Menyelaras pendaftaran pelajar baharu Universiti.
 • Menyelaras penawaran Kursus Prasiswazah Universiti
 • Mengurus dan menyelaras proses pra pendaftaran
 • Pengemaskinian status pelajar dalam Sistem Maklumat Pelajar dan Sistem Klien
 • Menyelaras penyediaan maklumat penjadualan Kuliah FPIU dan memantau Sistem Celcat
 • Menyelaras pengesahan pendaftaran kursus pelajar lama.
 • Mengurus permohonan pelajar berkaitan Kaedah Pengajian Prasiswazah dan penyediaan kertas dasar untuk dibawa ke Mesyuarat Prasiswazah dan Senat berdasarkan keperluan
 • Menyelaras proses penerbitan buku prospektus
 • Menyediakan laporan dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa ke semasa.

SEKSYEN PENGURUSAN PEPERIKSAAN & PENILAIAN

Fungsi:

Pengurusan peperiksaan pelajar

Skop:

Peperiksaan, Penjadualan Peperiksaan dan Percetakan Kertas Soalan

Aktiviti

 • Merancang pelaksanaan peperiksaan akhir UMS
 • Menyediakan jadual peperiksaan
 • Merancang dan mengurus keperluan peperiksaan seperti berikut:

-ketua pengawas peperiksaan

-Pengawas peperiksaan

-pembantu pengawas peperiksaan

 • Mencetak kertas soalan peperiksaan berdasarkan keperluan
 • Menyelaras agihan kertas soalan peperiksaaan
 • Mengendalikan perjalanan peperiksaan biasa, semester pendek dan peperiksaan ulangan khas berdasarkan keperluan
 • Mengeluarkan keputusan peperiksaaan
 • Menguruskan permohonan pelajar berkaitan Kaedah Pengajian Prasiswazah dan menyediakan kertas dasar untuk dibawa ke Mesyuarat Prasiswazah dan Senat berdasarkan keperluan
 • Menyediakan laporan dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa ke semasa

SEKSYEN PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT

Fungsi:

Pengurusan Maklumat & Sistem Maklumat Pelajar.

Skop:

Sistem Maklumat Pelajar, data akademik, laman web.

Aktiviti

 • Mengendalikan dan memantau pengurusan rekod pelajar dalam Sistem Maklumat Pelajar
 • Memastikan data kemasukan, pendaftaran, peperiksaan dan status pelajar dikemaskini dalam Sistem Maklumat Pelajar
 • Menyelaras urusan kemasukan gred dan analisis peperiksaan dan pengiraan PNGK pelajar
 • Menyediakan data/laporan berdasarkan keperluan Pengurusan universiti dari masa kesemasa seperti My3S, MyRA, MyMohes dan lain-lain keperluan
 • Menyediakan data back upSistem Maklumat Pelajar dari masa ke semasa
 • Mengemaskini maklumat di laman web BP
 • Mengendalikan dan menyelaras maklumat dalam FB page BPA
 • Menyediakan laporan dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa ke semasa.

NAMA / E-CARDS FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

SEKSYEN KUALITI & INOVASI

Fungsi: Memastikan aktiviti kreanova dilaksanakan di UMS

 • Merancang dan melaksanakan aktiviti Sambutan bulan KreaNova
 • Merancang dan mengurus penyertaan kumpulan penggerak inovasi untuk penyertaan luar
 • Menyediakan planning awareness tahunan kreanova UMS
 • Menyelaras dan melaksanakan siri-siri kursus/bengkel untuk memantapkan kumpulan projek
 • Mengurus perancangan dan perbelanjaan kos pusat B033
 • Urus Setia Jawatankuasa Induk Anugerah Inovasi
 • Urus Setia Jawatankuasa Pemandu Kreatif dan Inovasi Pentadbiran (JKIP)
 • Urus Setia Jawatankuasa Kluster Pendidikan (JTPA)
 • Urus Setia Jawatankuasa Teknikal Buku Kreanova
 • Urus Setia Mesyuarat Bersama wakil BPQ.
 • Urus Setia Konvensyen Kumpulan Ppenggerak Inovasi peringkat UMS.

SEKSYEN INSPEKTORAT

Fungsi: Memastikan setiap JFPIB melaksanakan tadbir urus terbaik

 • Merancang pelaksanaan aktiviti inspektorat
 • Menyemak semula kriteria tadbir urus terbaik.
 • Memberi taklimat tadbir urus terbaik kepada JFPIB
 • Mengadakan lawatan inspektorat ke JFPIB
 • Melaksanakan proses penilaian melalui audit Anugerah Pengurusan Organisasi
 • Memberi penarafan bintang kepada JFPIB yang melaksanakan budaya kecemerlangan berlandaskan inovasi

SEKSYEN AUDIT KUALITI

UNIT MS ISO

Fungsi: Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti mengikut piawaian standard yang ditetapkan

 • Merancang dan menyelaras dan melaksanakan audit dalaman UMS
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan audit persijilan bersama badan persijilan
 • Merancang, menyelaras dan mengemaskini doumen SPK.
 • Merancang dan menyediakan awareness MS ISO setiap bulan
 • Merancang, menyelaras dan melaksankan perubahan / penambahbaikanMS ISO yang ditetapkan.
 • Merancang, mengeawal dan menyelaras perbelanjaan kos pusat BO35.
 • Merancang, mengurus, dan melaksanakan latihan-latihan kepada juruaudit dalam
 • Merancang, mengurus dan melaksanakan kursus-kursus MS ISO untuk agensi luar
 • Memantau pelaksanaan tindakan pembetulan bagi ketakakuran dan peluang penambahbaikan yang telah dilaporkan oleh badan pensijilan dan juruaudit dalam UMS
 • Mengumpul dan menyediakan laporan MS ISO setiap JFPIB
 • Urus Setia MKSP
 • Urus Setia Jawatankuasa Teknikal MS ISO

UNIT PENGURUSAN PELANGGAN

Fungsi: Memastikan maklumbalas pelanggan diuruskan dengan baik

 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan kajian kepuasan pelanggan UMS
 • Menyelaras Sistem e-Respon
 • Memantau pelaksanaan kepuasan pelanggan JFPIB menggunakan kod QR
 • Menyediakan laporan Kajian Kepuasan Pelanggan UMS
 • Urus Setia Mesyuarat Pemantauan Aduan Pelanggan UMS
 • Memantau, mengurus dan menyelesaikan aduan pelanggan (kategori 1stlevel)
 • Memantau dan mengurus status penyelesaian aduan pelanggan (2ndlevel)

SEKSYEN PENGURUSAN RISIKO

Fungsi: Memastikan UMS mempunyai Pelan Risiko UMS yang komprehensif dan dipantau serta dinilai

 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan bengkel penyediaan dan penilaian pelan risiko
 • Memastikan langkah-langkah strategik dan tindakan yang berkesan dapat diambil bagi mengurangkan kesan risiko yang boleh menghalang danmenjejaskan pencapaian matlamat Universiti.
 • Memastikan pengurusan risiko di Universiti dipantau dan dilaporkan secara berkala
 • Menyelaras kawalan isu-isu dalaman dan luaran setiap KRA
 • Memastikan setiap isu-isu dalaman dan luaran dikawal dan dinilai setiap tahun
NAMA / E-CARDS FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

Layari Laman Web Rasmi

Bahagian Keselamatan UMS

https://www.ums.edu.my/keselamatanv2/

Layari Laman Web Rasmi

Bahagian Keselamatan UMS

https://www.ums.edu.my/keselamatanv2/

Layari Laman Web Rasmi

Bahagian Keselamatan UMS

https://www.ums.edu.my/keselamatanv2/

Layari Laman Web Rasmi

Bahagian Keselamatan UMS

https://www.ums.edu.my/keselamatanv2/

Administration ecards