Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Fungsi dan Aktiviti Ketua BPQ dan Setiap Seksyen

BAHAGIAN

SEKSYEN

FUNGSI 

AKTIVITI

CATATAN

KETUA BPQ

 

 

Memantau tadbir urus BPQ

 1. memastikan pengurusan BPQ berdasarkan Visi dan Misi BPQ
 2. menyediakan sistem pelaporan [controlling system BPQ]
 3. memantau pencapaian BPQ
 4. mengendalikan mesyuarat eksekutif BPQ
 5. memantau perancangan tahunan setiap seksyen BPQ
 6. memantau pelaksanaan aktiviti setiap seksyen
 7. memastikan keperluan sumber setiap seksyen dipenuhi
 8. setiausaha Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
 9. mengendalikan Latihan berkaitan MS ISO dengan kerjasama TOMC  [penjanaan BPQ]

 

 

Seksyen Dokumentasi  dan kreanova

Pengurusan Dokumen-dokumen berkaitan SPK dan BPQ  

Pengurusan kreanova UMS

 

 1. memastikan dokumen SPK dikemaskini
 2. penyediaan buku perkongsian kreanova
 3. urusetia jawatankuasa teknikal
 4. menyenggara rekod SPK 
 5. urusetia Jawatankuasa Pemandu Kreativiti dan Inovasi
 6. memantau pelaksanaan aktiviti JKIP
 7. menyediakan planning awareness tahunan kreanova UMS
 8. berkerjasama dengan kluster JKIP untuk membuat pemeriksaan mengejut ke pejabat dari masa ke semasa [contoh Lean]

 

 

Seksyen Jaminan Kualiti

Pengurusan pelaksanaan SPK

 

 1. urusetia Mesyuarat bersama wakil BPQ [3 kali setahun]
 2. menyediakan aktiviti bonding bersama jabatan
 3. menyelaras dan memantau pelaksanaan audit dalam dan audit luar ISO
 4. urusetia mesyuarat MKSP
 5. mewujudkan pelaporan ke MKSP secara atas talian 
 6. membuat analisis laporan ke MKSP [laporan aduan pelanggan, laporan objektif kualiti, laporan penilaian kursus, laporan audit dalam]
 7. menyediakan planning awareness tahunan ISO
 8. menyelaras awaneness mesra staff  keseluruhan BPQ dan mewar-warkan keseluruh warga UMS melalui medium yang sepatutnya
 9. urusetia mesyuarat erespon
 10. memantau e respon secara berterusan