Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Objektif dan Aktiviti

OBJEKTIF

AKTIVITI

CATATAN

  • Menyelaras pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti UMS berteraskan penambahbaikan berterusan.

 

-Mewujudkan wakil BPQ di JFPIU
-laporan penambahbaikan diperingkat JFPIU ke MKSP
-Memberi cadangan kepada pihak pengurusan universiti berkenaan penambahbaikan SPK dan nilai tambah yang diperlukan dari masa ke semasa.
-memastikan setiap JFPIU mempunyai sekurang-kurangnya 1 projek inovasi  

 

  • Melaksanakan aktiviti terancang berdasarkan proses berkaitan kualiti bagi memupuk budaya kualiti di kalangan warga UMS.

 

-aktiviti kreanova
-1 JFPIU 1 kreanova
-bonding dengan JFPIU melalui wakil BPQ ke JFPIU
-menganjurkan pertandingan kreanova setiap bulan oktober
[progress akan disemak pada MAC, JUN, SEPT]

 

  • Memastikan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan mendapat pengiktirafan melalui audit, penandaarasan pihak luar dan maklumbalas pelanggan. 

 

-mendapat pensijilan semula
-perkongsian pintar melalui Jawatankuasa Transformasi Perkhidmatan Awam [JTPA] yang diurusetiakan oleh MAMPU

 

  • Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti seiring dengan pelan strategik universiti dan aspirasi pihak pengurusan UMS.

 

-memasukkan hala tuju UMS dalam MK
-memasukkan KPI dalam MK 
-Mengemaskini Manual Kualiti berdasarkan keperluan universiti.
-Mengemaskini dokumen-dokumen berkaitan Sistem Pengurusan kualiti, dijaga dan disenggara dari masa kesemasa. 

 

  • Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti difahami dan dihayati oleh warga UMS.

 

-mewujudkan wakil BPQ
-awareness melalui email ‘mesra staff’
-Menyampaikan aspirasi pengurusan berkenaan SPK kepada seluruh warga UMS agar difahami dan dihayati oleh seluruh warga UMS.
-Menyelaras laporan berkaitan kualiti yang dikemukakan oleh JFPIU.

 

  • Meningkatkan kualiti  proses teras dan penyampaian perkhidmatan berdasarkan keperluan pelanggan, maklumbalas pelanggan dan laporan audit.

 

-analisis ke atas aduan pelanggan
-analisis ke atas dapatan audit
-mewar-warkan dapatan audit kepada JFPIU melalui surat kepada ketua JFPIU dan salinan kepada wakil BPQ
-menggunakan pendekatan Lean bagi semua proses kerja
-Membuat analisis dan menyediakan laporan berasaskan laporan JFPIU terutamanya berkaitan laporan audit, objektif kualiti, aduan pelanggan, penambahbaikan berterusan dan sebagainya.
-Mengenalpasti kekuatan dan penambahbaikan SPK dari masa kesemasa melalui laporan audit dalam, audit luar dan maklumbalas pelanggan.
-mewujudkan eMKSP