Visi, Nilai Bersama dan Objektif

Print

VISI

Ke arah mencapai kecemerlangan tadbir urus Universiti melalui pembangunan modal insan seiring dengan visi, misi dan objektif universiti. 

NILAI BERSAMA

“CEKAP, CEPAT DAN TEPAT”

Sentiasa berinformasi dalam memberikan perkhidmatan yang cekap, mesra, berintegriti dan berkesan.
 

OBJEKTIF

Memperkasakan tadbir urus Universiti dengan menggunakan kaedah-kaedah pengurusan inovatif

Melaksanakan pengurusan sumber manusia secara profesional, cekap dan berkesan

Memastikan pelaburan sumber manusia memberi pulangan yang wajar

Memastikan keselamatan warga dan harta Universiti berada di tahap optimum

Meningkatkan tadbir urus akademik Universiti yang sistematik dan berasaskan kemudahan IT

Memastikan maklumat rujukan utama sentiasa kemaskini dan relevan