English (UK)Malay

Sektor Pentadbiran & Governan

SEKTOR PENTADBIRAN & GOVERNAN
 
Fungsi :
 • Merancang, menyelaras, melaksanakan dan merekod berkaitan dengan hal ehwal Pentadbiran dan Kewangan merangkumi pengurusan Maklumat & Rekod, pengurusan Kewangan, pengurusan Sumber Manusia dan Komunikasi Korporat.
 
Aktiviti:
 1. Seksyen Pentadbiran dan Kewangan
 
Bil.
Unit
Fungsi, Skop & Aktiviti
 
1.
 
 
 
Unit Maklumat & Rekod
 
 
Fungsi :
Merancang, menyelaras dan melaksanakan semua urusan berkaitan pengurusan Maklumat dan Rekod.
 
Skop :
 1. Semua Fail & Rekod Pentadbiran PKPKA
 
Aktiviti :
 1. Menyelaras, mengemaskini dan merekod fail pentadbiran PKPKA berdasarkan Sistem Pengurusan Fail UMS
 2. Menyelaras dan melaksana pelupusan fail berdasarkan keperluan
 3. Menyelaras, melaksana dan merekod Mesyuarat Pentadbiran PKPKA / Keurusetiaan mesyuarat utama pentadbiran
 4. Mengemaskini dan memantau laman web PKPKA
 
 
2.
 
 
 
 
Unit Kewangan
 
 
 
Fungsi :
Merancang, menyelaras dan melaksanakan semua urusan berkaitan pengurusan kewangan PKPKA.
 
Skop :
 1. Penyediaan dan perancangan Belanjawan PKPKA
 2. Perbelanjaan Mengurus PKPKA
 
Aktiviti :
 1. Merancang dan menyedia belanjawan mengurus PKPKA
 2. Menyelaras, mengemaskini dan merekod peruntukan kewangan PKPKA
 3. Menyelia dan merekod hal ehwal perbelanjaan di bawah vot PKPKA yang diperuntukkan
 4. Merancang, melaksana dan merekod perolehan PKPKA
 
 
3.
 
Unit Sumber Manusia dan Komunikasi Korporat
Fungsi :
Merancang, menyelaras dan melaksanakan semua urusan berkaitan pengurusan sumber manusia dan komunikasi korporat.
 
Skop :
 1. Pengurusan Sumber Manusia PKPKA (latihan (IDP), Cuti, Tatatertib dll)
 2. Pengurusan aduan pelanggan PKPKA
 3. Hubungan Luar PKPKA
 4. Pengurusan Majlis PKPKA (roadshow/awareness/bengkel dll)
 
Aktiviti :
 1. Menyelaras, mengemaskini dan merekod berkaitan perkhidmatan staf PKPKA (cuti, kad perakam waktu, Mata IDP dll)
 2. Menyelaras, mengemaskini dan merekod aduan pelanggan PKPKA
 3. Menyelaras, mengemaskini dan merekod perhubungan PKPKA dengan pihak luar
 4. Menyelaras dan melaksana pengurusan majlis anjuran PKPKA
 5. Menyelaras dan melaksana tugas-tugas komunikasi korporat PKPKA
 
 
 1. Seksyen Governan dan Dasar
 
Bil.
Unit
Fungsi, Skop & Aktiviti
 
1.
 
 
 
 
Unit Governan & Dasar Akademik
 
 
 
Fungsi :
Merancang, menyelaras dan melaksanakan semua urusan berkaitan governan dan dasar Akademik (dari KPT/MQA dll)
 
Skop :
 1. Program Pengajian Asasi & Diploma Sepenuh Masa
 2. Program Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa
 3. Program Pengajian Pascasiswazah
 
Aktiviti :
 1. Mengurus, menyelaras dan melaksana dasar akademik terkini yang digunapakai
 2. Menguruskan platform garis panduan berkaitan P&P berkesan dan yang berkaitan
 3. Menyediakan dan mengendalikan platform perkongsian amalan terbaik (best practices) dalam Pengajaran & Pembelajaran di UMS
 
 
2.
 
 
 
 
 
Unit Governan dan Dasar Pentadbiran
 
 
 
 
Fungsi :
Merancang, menyelaras dan melaksanakan semua urusan berkaitan governan dan dasar pentadbiran (Pendaftar, Bendahari dll)
 
Skop :
 1. Semua hal ehwal berkaitan governan dan dasar pentadbiran yang digunapakai di UMS
 2. Semua hal ehwal berkaitan governan dan dasar yang digunapakai oleh pihak Kementerian / UA dll
 
Aktiviti :
 1. Menyelaras, mengemaskini dan merekod pemakaian peraturan dan garispanduan pentadbiran
 2. Menyelaras, mengemaskini dan merekod semua pekeliling dan dasar pentadbiran terkini di UMS
 3. Penguatkuasa dan pemakaian peraturan, dasar dan pekeliling dalaman